Napisz do nas

Części do maszyn i urządzeń wibracyjnych

Ogólne warunki sprzedaży / RODO

Informacja RODO – przetwarzanie danych osobowych w Firmie  Handlowo – Usługowej Grażyna Czekaj

Ogólne informacje

 RODO   (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zadbanie o bezpieczeństwo danych osobowych i ochronę prywatności.

Zasady RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza firma:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa,
 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania danych: dane osobowe zbieramy w konkretnym celu, przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (wyjątkiem są przepisy prawa zobowiązujące nas do ich dłuższego przechowywania),
 • zasada prawidłowości danych:  przetwarzamy dane zgodne z prawdą, aktualne i dokładne,
 •  zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko dane rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 • zasada integralności i poufności danych: dane, które przetwarzamy są bezpieczne, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom informatycznym i organizacyjnym,
 • zasada rozliczalności: określone decyzje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych zostały przeanalizowane z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami przepisów prawa.

 

Dane osobowe przetwarzane w naszej firmie

Przetwarzamy dane, które udostępniane są nam osobiście podczas spotkań z klientami (np. wizytówki), podczas podpisywania umów, w wiadomościach poczty elektronicznej.

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo

 • dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia,
 • mogą wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania (głównie w sferze marketingu produktów i usług),
 • mogą żądać ich ograniczenia oraz usunięcia (w sytuacji, gdy nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować ich przetwarzanie).

W sprawach dot. ochrony danych, mogą się Państwo kontaktować pod adres e-mail: fhuczekaj@post.pl

 Przekazywanie danych

Przekazane do Firmy Handlowo-Usługowej Grażyna Czekaj dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim.

Zgodnie z prawem, dane możemy przekazywać innym instytucjom, aby możliwe było zawarcie i realizacja umowy oraz realizacja ustawowych obowiązków. 

Administratorem danych osobowych:

Firma Handlowo-Usługowa Grażyna Czekaj

ul. Sztabu Powstańczego 21/9 44-100 Gliwice

NIP PL 631-263-13-86

Regon 368008982

 

Ogólne Warunki Sprzedaży

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS sporządzone przez FHU Grażyna Czekaj, ul. Sztabu Powstańczego 21/9, 44-100 Gliwice, NIP 6312631386, zwanego dalej Sprzedającym mają zastosowanie do transakcji sprzedaży wyłącznie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami, zwanymi dalej Kupującymi. OWS ustanawiają integralną część wszystkich ofert oraz zawieranych Umów. Obowiązują one obie Strony. Inne ustalenia pomiędzy stronami muszą zostać uzgodnione oraz potwierdzone na piśmie i mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 1 Zawarcie umowy sprzedaży

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, zwanej dalej Umową, jest złożenie przez Kupującego zamówienia, zawierającego:

 • nazwę towaru,
 • szczegółowy opis towaru,
 • ilość zamawianego towaru,
 • termin dostawy,
 • warunki płatności,
 • warunki dostawy,
 • miejsce dostawy.

Jeżeli zamówienie dotyczy przedstawionej oferty sprzedaży, konieczne jest wpisanie w zamówieniu numeru przedmiotowej oferty, w celu bezbłędnego i szybkiego jego zrealizowania. W przypadku braku numeru oferty, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, czy też różnice w parametrach towaru.

Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem listu poleconego lub poczty elektronicznej.

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji jeżeli zostanie złożone zgodnie z wymogami określonymi powyżej.

Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w jednej z form o jakich mowa powyżej.

Zastrzeżenia Kupującego co do treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji należy zgłosić Sprzedającemu w terminie 3 dni roboczych za pośrednictwem listu poleconego lub poczty elektronicznej. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z potwierdzonym przez Sprzedającego zamówieniem.

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych OWS bez zastrzeżeń.

Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści złożonego zamówienia.  Sprzedający zastrzega, iż doradztwo techniczne z jego strony ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

§ 2 Forma Sprzedaży

 • Sprzedaż bezpośrednia – w siedzibie Sprzedającego, ul. Idy 2, 44-100 Gliwice.
 • Sprzedaż wysyłkowa – za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych.
§ 3 Oferty

Wszelkie dane zawarte w prospektach, katalogach, ulotkach, ogłoszeniach i innych materiałach reklamowych są jedynie informacyjne i orientacyjne, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 4 Płatności i ceny
Termin oraz forma płatności uzgadniane są indywidualnie dla każdego Kupującego. Termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury VAT.
Na żądanie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany przedstawić kopię następujących dokumentów:
 • decyzja o nadaniu numeru REGON,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP.

Decyzja o realizowaniu płatności za złożone zamówienie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy jest podejmowana przez Sprzedawcę dla każdego Kupującego indywidualnie, a w szczególności może dotyczyć Kupujących, którzy dokonywali już zamówień towarów oraz regulowali wszelkie płatności w terminie.

Jeżeli zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy, za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.
Za każdym razem podstawą ustalenia cen sprzedaży jest oferta złożona przez Sprzedawcę na podstawie zapytania Kupującego.

W przypadku wyceny oferty w walucie innej niż PLN, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez bank ING Bank Śląski S.A. z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT. W przypadku rozliczeń w formie przedpłaty podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez bank ING Bank Śląski S.A. z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury proforma.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, wzrostu cen towarów, surowców i materiałów.

Prawo zastrzeżone powyżej nie dotyczy cen podanych przez Sprzedającego w ofertach sprzedaży, gdzie aktualny jest ich termin ważności.

Płatności należy regulować terminowo zgodnie z ustaleniami i zapisami określonymi odpowiednio na fakturze, które stanowią jednocześnie wezwanie do zapłaty zgodnie z art. 455 Kodeksu cywilnego.

W przypadku braku terminowego uregulowania płatności przez Kupującego do czasu jej dokonania Sprzedający ma prawo żeby:

 • wstrzymać realizację zamówienia,
 • odmówić wydania gotowego zamówienia,
 • wstrzymać uprawnienia Kupującego do płatności za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego,
 • odebrać przyznane wcześniej rabaty.

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.

§ 5 Terminy i warunki dostaw

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamówione towary spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

Wszelkie korzyści i ciężary związane z zamówionym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania zamówionego towaru przez Sprzedającego.

Wartość zamówionego towaru nie obejmuje kosztów dostawy.

Towar dostarczany jest pod wskazany na zamówieniu adres na koszt Kupującego, chyba że Sprzedający w formie pisemnej wyrazi wcześniej zgodę na pokrycie kosztów przesyłki.

Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu dokonania przez Kupującego zapłaty całości ceny za zamówiony i wydany towar.

Terminy dostaw zamówionych towarów za każdym razem będzie określany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy z uwagi na okoliczności od niego niezależne, a w szczególności: zaniechania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązków leżących po stronie Kupującego, polegające w szczególności na braku dostarczenia Sprzedawcy: informacji niezbędnych do wykonania lub realizacji zamówienia, zmiany/wydłużenia terminu dostawy materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Kupującego, zmiany dyspozycji Kupującego dotyczące instrukcji transportowych, „domówień” towarowych, potrzeby uzgodnienia szczegółów zamówienia przez Sprzedawcę z Kupującym.
W przypadkach opisanych powyżej Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zarówno w stosunku do Kupującego, jak również jego kontrahentów.

O zmianie terminu dostawy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego wraz z wyznaczeniem nowego terminu dostawy.

Dostawy częściowe są dozwolone, po wyrażeniu uprzedniej zgody w formie pisemnej, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej przez Kupującego.

Jeżeli w złożonym przez Kupującego zamówieniu określono rodzaj odbioru towaru jako „odbiór osobisty”, Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku niezobowiązania się przez Kupującego do odbioru osobistego, zamówiony towar zostanie wysłany na adres Kupującego lub inny wskazany przez niego adres w zamówieniu wraz z doliczonymi kosztami dostawy.

W przypadku ustalenia przez Strony w warunkach płatności zamówienia formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty.

Kupujący pokryje wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Sprzedawcę, w związku z naruszeniem OWS, tj. w szczególności dodatkowe koszty dostawy lub składowania przez firmy przewozowe lub spedycyjne nieodebranego towaru.

§ 6 Pozwolenia i decyzje administracyjne
Kupujący zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń lub innych decyzji administracyjnych na dostawę, przewóz lub użytkowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 7 Reklamacje
Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

W przypadku otrzymania towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem Kupujący zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania towaru, powiadomić o tym w formie pisemnej, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej Sprzedawcę. Tożsama procedura obowiązuje Kupującego w razie wystąpienia widocznego uszkodzenia i/ lub wady, która może być rozpoznana w sposób nie wymagający dodatkowych testów lub pomiarów. Brak zgłoszenia reklamacji w sposób opisany powyżej będzie równoznaczny z przyjęciem dostawy bez zastrzeżeń.

W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firm przewozowych lub spedycyjnych reklamacja otrzymanych towarów musi być udokumentowana protokołem szkodowym sporządzonym przez Kupującego w momencie odbioru w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów powstałe ze strony firm przewozowych lub spedycyjnych oraz wynikające z niezależnych od Sprzedawcy przyczyn leżących po stronie osób trzecich. Sprzedawca nie odpowiada również za straty Kupującego związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utracone zarobki i inne ewentualne straty.

Reklamowany towar winien być odesłany Sprzedającemu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, jednakże po uzgodnieniu ze Sprzedawcą formy przesyłki.

Wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi Kupujący.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. W przypadku gdy będzie konieczne wykonanie szczegółowych badań, ekspertyz lub naprawy towaru, reklamacja może być rozpatrywana w dłuższym, uzgodnionym przez obie Strony terminie.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub telefaksu przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy.

Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.

§ 8 Gwarancja
Sprzedawca zapewnia, że w prowadzonej działalności opiera się na swoim doświadczeniu i wszelkie doradztwo techniczne, jak również oferowane towary i usługi świadczone są z zachowaniem należytej staranności.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które wniknęły z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru, jak również za jego eksploatowanie w szczególnych warunkach, które nie były wskazywane w zamówieniu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

W przypadku części skonstruowanych lub zmodyfikowanych według wytycznych Kupującego, odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne i są zgodne z pomiarami, parametrami montażowymi, z wyłączeniem odpowiedzialności za dostarczone przez Kupującego materiały i ich właściwości. Sprzedawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji zgodności za ww. towary skonstruowane lub zmodyfikowane na życzenie i zgodnie z koncepcją Kupującego.

Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania Kupującego:

 • nieodpowiedni montaż towaru,
 • nieodpowiednia eksploatacja towaru,
 • przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach,
 • użycie niewłaściwych mediów,
 • ingerencja w konstrukcję bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
§ 9 Siła Wyższa
Jeżeli zachodzą okoliczności pozostające poza kontrolą Stron takie jak zakłócenia w produkcji lub dostawie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryk i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, wichury, trzęsienia ziemi itp. dostawa może zostać odpowiednio opóźniona lub zatrzymana. Strona narażona na działania o jakich mowa powyżej zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

Strony zobowiązują się podjąć współpracę aby zminimalizować skutki spowodowane zaistnieniem siły wyższej.

§ 10 Postanowienia końcowe
Kupujący ma prawo odstąpić od OWS tylko wtedy, gdy Sprzedawca w sposób rażący narusza postanowienia OWS.

Niniejsze OWS stanowią integralną cześć Umów zawieranych pomiędzy Stronami.

OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez Sprzedawcę  począwszy od 14.08.2017.

Kupującemu nie przysługuje cesja praw wynikających z OWS oraz Umowy łączącej Strony bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

Strony zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych Umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania Umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd miejsca siedziby Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.